Politikalar

Kalite Politikası

- Kuruluş kanunu ile ilgili mevzuatlar ve dünyadaki gelişmeler paralelinde; üyelerimiz arasındaki birlik ve dayanışmayı, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,

- Oda mensuplarının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, üyelerimizin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlakını korumaya yönelik hizmetler yürütmek,

- Oda hizmetlerinin, personelimizin sürekli eğitimi ve altyapısı ile tarafsız, etkin, kaliteden ödün vermeden, zamanında ve istenilen şartlarda yerine getirilmesini sağlamak,

- Üye ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde gerçekleştirerek, güncellenen kalite hedeflerimizle, dinamik ve tarafsız yapımızı korumak ve Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek,

   Belge Görünümü

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

Ceyhan Ticaret Odası,

- Üyelerin sorunlarını ilgili kanunun verdiği yetkilere dayanarak çözmek

- Üyelerin ilçe, şehir ve ülke erklerinden olan talepleri konusunda lobicilik yaparak seslerinin duyurulmasını sağlamak

- Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek giderilmesini sağlamak

- Üyelere hatasız ve güler yüzlü hizmet verebilmek

- Üyelerin yurt içi ve yurt dışı yatırımlar yapmalarını teşvik etmek

- Üyelerinin dış ticaret konusundaki eksikliklerini tespit etmek ve destek olmak

- Üyelerin proje yapabilme yeteneğini geliştirmek ve Mutlu Üye kazanımını sürekli arttırmak

- Politikamızın esaslarını oluşturmaktadır.

   Belge Görünümü

BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI

- Odamız üyelerine karşı kesintisiz hizmet sunmak,

- Üyeler ve personelimizin bilgilerinin güvenliğini sağlamak.

- Odamızın imajını korumak

- Personelimizin bilgi güvenliği riskleri, politikalar, talimatlar konusunda eğitim almalarını sağlamak.

   Belge Görünümü

MALİ POLİTİKASI

TEMEL AMAÇ VE POLİTİKA:

Ceyhan Ticaret Odası mali politikasının temel amacı 5174 Sayılı Kanun çerçevesinde çıkartılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen: "Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tekdüzenin sağlanması, bütün işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun zamanında ve doğru olarak hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenlemektir" hükmünü yerine getirmektir.

TEMEL İLKE VE ESASLAR:

Ceyhan Ticaret Odasının muhasebe işlemleri aşağıdaki temel ilke ve esaslara göre yönetilir.

- 5174 Sayılı Kanun ve Yönetmeliklere uygunluk,

- Şeffaflık,

- Tekdüzenin sağlanması

- Hesap verilebilirlik,

- Tarafsızlık ve belgelendirme,

- Dönemsellik muhasebelendirme,

- Önemlilik ve tutarlılık,

- İhtiyatlılık,

- Uluslararası mali standartlara uygunluk,

TEMEL UYGULAMALAR:

Ceyhan Ticaret Odası dengeli büyüme, yıllık tahmini bütçe hedeflerine ve stratejik planda belirtilen yatırım hedeflerine ilerlerken yasal mevzuat ve temel ilkelerin yanında; gelirini sürekli artıran, kurumsal performansını devamlı yükselten, kurum ve üyelerinin mali menfaatlerini gözeten, bir yapıda çalışmalarını sürdürmektedir.

   Belge Görünümü

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

- İşin gerektirdiği nitelik, yetenek ve bütçe imkânları doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam etmek,

- Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı hazırlamak,

- Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikası yürütmek,

- Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmak,

- Çalışan performansını düzenli olarak izlemek, performansı doğrultusunda ceza-ödül uygulamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,

- Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almak,

- Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak,

- Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamak,

- İnsan kaynakları politikasını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmektir.

   Belge Görünümü

HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKASI

Ceyhan Ticaret Odası,

- Üyelerinin, ticari hayatlarında ihtiyaç duydukları her türlü güncel ve doğru bilgiyi,

- Üyelerin menfaatine yönelik ve odayı tanıtıcı yönde her türlü doğru ve tarafsız haberi en etkin iletişim araçlarını kullanarak ,

- Odanın gerçekleştirdiği her türlü çalışma ve faaliyeti,

- Teknolojinin elverdiği bütün iletişim kanallarını kullanarak,

- Yazılı, görsel ve sosyal medyadan da yararlanmak suretiyle,

sürekli bir şekilde, yaymayı ve yayınlamayı Haberleşme ve İletişim Politikası olarak belirlemiştir.

   Belge Görünümü