TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ HK.

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık DüzenlemeGenel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Tehlikeli EşyalarınDemiryolu ile Taşınmasına İlişkinYönetmelik (RID) paralelinde hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 16/07/2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/01/2016 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Aynı yazıda, söz konusu Yönetmeliğin "Yetki Belgesi AlmaZorunluluğu" başlıklı 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında "Bu Yönetmelik ve RIDkapsamına girentehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınması alanında faaliyet gösteren;dolduran, paketleyen,yükleyen, taşımacı/demiryolu tren işletmecisi ve demiryolu altyapıişletmecisi bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için faaliyette bulunanların Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde FaaliyetBelgesi almaları zorunludur. Faaliyetbelgesinin düzenlenmesine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir" hükmüne vurgu yapılmıştır.
Bu kapsamda söz konusu Genel Müdürlükçe hazırlanan "Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge" 24/12/2015 tarih ve 86498 sayılı Bakanlık oluruyla onaylanmıştır. Bahsi geçen yönergeye Tehlikeli Mal ve KombineTaşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesindeki (www.tmkt.gov.tr) Mevzuatlar /Yönergeler bölümünden yada aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
Bilginize ...

EK Dosyalar